HeBO BHV-Opleidingen
hebo@bhv-opleiding.nl
www.bhv-opleiding.nl

Aantal BHV-ers

‍ Hoeveel bhv’ers heb je nodig?

‍         Regelmatig wordt de vraag gesteld: hoeveel bhv’ers zijn er nu eigenlijk nodig of verplicht.     
         Een terechte vraag, maar dit is afhankelijk van
         verschillende factoren. 

‍          Hoeveel bhv’ers zijn verplicht?

‍           In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven
           wettelijk verplicht zijn om doelgerichte     
           maatregelen te treffen op het gebied van
           bedrijfshulpverlening. De Arbowet gaat er van
           uit dat dit maatwerk is, aangezien iedere
           organisatie te maken heeft met verschillende          risico’s. Het is dus van belang dat je als organisatie de omvang van de organisatie kunt bepalen.

Hoe bepaal je de benodigde bhv-organisatie?

Op basis van de incidentscenario’s kan worden bepaald hoeveel bhv’ers er nodig zijn voor een effectieve bhv-inzet bij de verschillende incidentscenario’s in het bedrijf.

Een incidentscenario is een beschrijving van een incident dat in het bedrijf zou kunnen plaatsvinden en het optreden van de hulpverlening om het incident te beheersen, te beperken en/of te bestrijden. De bedrijfsnoodorganisatie (bno) moet voorbereid zijn op de wijze van optreden bij de verschillende incidentscenario’s. Een handig hulpmiddel hiervoor is deze checklist incidentscenario’s.

Daarnaast wordt de bepaling van het aantal benodigde bhv’ers ook vastgelegd in een Risico- en Inventarisatie Evaluatie (RI&E). Deze is wettelijk verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers).


Aandachtspunten bij het bepalen van het aantal bhv’er

 •         Bepaal wat de taakverdeling is tussen de bhv’ers.
 •         Zijn er mogelijk ploegleiders nodig zijn om leiding te geven aan een bhv-inzet.
 •         Maak een overzicht van bhv’ers die het bedrijf nodig heeft om te zorgen dat er altijd bhv is als
          er wordt gewerkt,  zodat er altijd voldoende bhv’ers aanwezig zijn. Houd  rekening met  verlof, verzuim en het
          werken in ploegen.
 •         Ontwerp scenario’s voor  brand- of ongeval.
 •         Benut al aanwezige kennis van werknemers voor de bhv. Denk hierbij aan werknemers, zoals preventie-
          medewerkers of toezichthouders in bijvoorbeeld zwembaden.
          Receptiemedewerkers kunnen een belangrijke rol spelen in de procedure tijdens een incident.
          Maak gebruik van hun communicatieve vaardigheden.
 •         Bepaal welke middelen nodig zijn om de bhv-taken uit te voeren: eerste hulp materialen, blusmiddelen,
          ontruimingsmiddelen, communicatiemiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen.
 •         Bepaal de procedures voor alarmering, eerstehulpverlening, brandbestrijding en ontruiming. Sommige organisaties
          zetten de bhv ook in voor andere, niet wettelijk verplichte, taken. Ook voor die taken moeten dan procedures zijn
          opgesteld.
 •         Stel vast in welke mate medewerkers in hun eentje werken en welke risico’s deze alleenwerkers lopen. Kijk of alleen
          werken vermeden kan worden. Kan dat niet? Leg dan vast hoe alleenwerkers hulp kunnen krijgen bij een incident.
          Neem zo mogelijk aanvullende maatregelen en geef hier instructie over aan de alleenwerkers.
 •         Bepaal welke opleiding, herhaling en oefening bhv’ers nodig hebben om inzetbaar te blijven. Zorg dat bhv’ers
          worden opgeleid, gericht op de incident-scenario’s van het bedrijf.
 •         Houd bij opleiding en instructie rekening met de risico’s die bhv’ers zelf kunnen lopen in geval van inzet.
 •         Bepaal welke instructie en voorlichting werknemers en derden nodig hebben. Zorg ervoor dat werknemers worden
          voorgelicht over de bhv-organisatie, het melden van een incident en over wat ze moeten doen bij een incident. Zorg
          ervoor dat ook bezoekers kunnen zien en horen wat ze moeten doen bij een incident.
 •         Heeft het bedrijf te maken met externe risico’s, zoals de opslag van gevaarlijke stoffen bij buurbedrijven? Maak dan
          afspraken met het bedrijf waar de externe risico’s vandaan kunnen komen: over de risico’s, de benodigde bhv, en de
          samenwerking tussen bhv’ers van de betrokken bedrijven.
 •         Werkt de eigen bhv-organisatie samen met de bhv van bedrijven in hetzelfde gebouw? Leg de afspraken over de  
           samenwerking dan vast.
 •         Zorg dat de bhv bekend is met de bouwkundige en brandveiligheidsvoorzieningen die de mate van brandveiligheid
          bepalen. Stem de bhv-inzet af op de brandveiligheidsvoorschriften in het Bouwbesluit en, indien aanwezig, de
          eventuele omgevingsvergunning brandveilig gebruik.


Het aantal bhv’ers is een kwestie van maatwerk. Toch kan het handig zijn om enige indicatie te hebben hoeveel bhv’ers beschikbaar en opgeleid dienen te zijn.