HeBO BHV-Opleidingen
hebo@bhv-opleiding.nl
www.bhv-opleiding.nl

Arbowet

De Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) heeft aangegeven regelmatig te zullen controleren of er deskundigheid op het gebied van bedrijfshulpverlening is en of er een preventiemedewerker aanwezig is (artikel 12-15 Arbowet).


Heeft u uw Arbo op orde ?

Op onderstaande link kunt u controleren of uw arbozorg in orde is.

Zelfinspectie Arbozorg ! 

Klik hier >> SZW :Inspectie van Sociale zaken en werkgelegenheid

Jaarlijks vinden in het bedrijfsleven HONDERD-DUIZENDEN ongevallen plaats. Bij de meeste moet daadwerkelijk eerste hulp worden toegepast.

Gelukkig bij een lager aantal vindt opname in het ziekenhuis plaats, maar de cijfers hiervan liggen nog steeds erg hoog.

U zult begrijpen welke een impact dat heeft op de samenleving. Velen raken mogelijk arbeidsongeschikt.De kosten daarvan bedragen meer dan een MILJOEN euro’s per jaar.

De  ARBOWET geeft                           die de veiligheid moeten vergroten. Zo zegt deze wet dat de werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving.
In beginsel moet bij de bron de eerste aanpak plaatsvinden.

Verder zullen er maatregelen getroffen moeten worden die zowel voor alle werknemers gelden als voor elk individu apart, denk hierbij aan bijv. persoonlijke beschermingsmiddelen.

In het ARBOBesluit 1999 zijn een aantal artikelen opgenomen die iedere werkgever verplicht één of meerdere werknemers aan te wijzen om tot bedrijfshulpverlener te worden opgeleid.
De HeBO-opleidingen zullen de BHV-er op een zodanig deskundig niveau brengt dat deze de BHV taak adequaat kan uitvoeren.

Het is wettelijk verplicht in Nederland dat er in elk bedrijf BHV aanwezig is en uitgerust met goed materiaal welke tot hun beschikking staat.

ARTIKEL 15 lid 3 van de arbowet:

De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de taken naar behoren kunnen vervullen.


Onder deze uitrusting valt bv ook, de aanwezigheid van een EHBO verbandtrommel.

Voor de inhoud van de verbanddoos voor bedrijven zijn regels. Deze regels zijn vastgesteld door het Oranje Kruis en hier moeten de bedrijven zich aan houden en dit wordt ook gecontroleerd

Wat moet er nu in een EHBO verbanddoos voor bedrijven zitten?

De basis is voor alle verbanddozen hetzelfde. Er moeten verbandmiddelen aanwezig zijn om kleine wonden direct te kunnen verzorgen. Dit zijn dan bijvoorbeeld de windsels, synthetische watten, pleisters, jodium en snelverbanden in verschillende maten. Verder dient er natuurlijk ook een verbandschaartje, driekante doek, pincet, handschoenen en een beademingsmasker aanwezig te zijn. De inhoud hangt ook erg af van het aantal personen, die gebruik moeten maken van de doos en vooral ook wat voor risico er wordt gelopen in het desbetreffende bedrijf. In verband met de gezondheid dient de koffer up to date gehouden te worden. Er kan regelmatig controle worden uitgeoefend.